English Russian Czech
affiliate (web site) зависимый (сайт) přidružený web sajt
applet(s) апплет; прикладная  мини-программа; встраиваемое Java-приложение malý program vložený přímo do stránky
blog (web site) блог, дневник, размещённый в сети blog (web sajt)
browsing просмотр сети и ресурсов, поиск и просмотр информации в Web prohlížení (webových stránek)
Cascading Style Sheets   (CSS) каскадные таблицы    стилей kaskádové styly
cell phone (Am), mobile phone (Br) сотовый телефон, мобильный телефон mobilní telefon.
client-server model модель клиент-сервер, модель взаимодействия “клиент-сервер” model klient-server
content (of a web page, of  a web site) основное содержание; суть (веб страницы, веб сайта) obsah webové stránky
data communication передача и         преобразование данных dálkový přenos a zpracování dat
description logics дескрипционные логики deskriptivní logiky
desktop computer настольный компьютер stolní počítač
domain name / hostname имя домена, доменное имя / имя хост-системы název domény, identifikuje počítač(e) na Internetu.
Domain Name System    (DNS) система именования доменов (протокол обслуживания каталогов в TCP/IP) systém doménových jmen
draw logical conclusions получать логические заключения dospět k logickým závěrům
edges, arcs дуги (графа) hrany (grafu)
enumeration перечень, список výčet, seznam, soupis
environmental data параметры окружающей среды (программы), данные об окружающей среде (например, параметры операционной системы) „data prostředí“, údaje popisující prostředí programu, tedy většinou operační systém
homepage главная страница (сайта, блога) domácí stránka sajtu
hosted сайт, размещенный на определенном сервере webové stránky umístěné na nějakém serveru
HTML microdata микроданные HTML HTML мikrodata
HTTP cookies куки (используются веб-серверами      для различения пользователей и сохранения данных о них) „sušenky“, malé soubory, do kterých server si ukládá data o uživateli
hyperlink гиперсвязь, гиперссылка hypertextový odkaz
hyper-structure надстройка nástavba
hypertext гипертекст hypertext
HyperText Markup Language  (HTML) язык гипертекстовой разметки značkovací jazyk pro hypertext
HyperText Transfer Protocol (HTTP) протокол передачи гипертекста protokol pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML
Internet Protocol (IP) протокол сети интернет, протокол межсетевого обмена данными (IP) Internet protokol, zajišťuje adresaci počítačů v síti pomocí jedinečného identifikátoru – IP adresy
Internet Protocol address IP-адрес IP adresa, tj. jedinečný identifikátor
laptop computer компактный портативный компьютер přenosný počítač
luminary светило, корифей, знаменитость, velikán, vynikající osobnost
machine-readable машиночитаемый strojově čitelný
markup language язык разметки značkovací jazyk, tj. jazyk, jehož zdrojový text obsahuje jak vlastní text, tak i instrukce pro jeho zpracování
metadata метаданные, данные о данных metadata
mouseover навести курсор, наводить курсор компьютерной мыши, висение курсора компьютерной мыши над активным объектом „najetí myší“, tj. událost, kdy uživatel přesune kurzor nad nějaký aktivní prvek
multimedia мультимедия multimédia
networking protocol сетевой протокол síťový protokol
ontology онтология ontologie
parsing синтаксический анализ syntaktická analýza
plugins расширение (напр. к графическому пакету) zásuvné moduly, dodávají více funkčnost programu.
Resource Description Framework (RDF) схема описания ресурсов (стандарт RDF) systém popisu zdrojů (standard RDF)
resource identifier идентификатор ресурса jednotný identifikátor zdroje
semantic network (graphs) семантическая сеть (графы) sémantická síť (grafy)
Semantic Web семантическая паутина sémantický web
Semantic Web Stack стек понятий семантической паутины zásobník sémantického webu
server обслуживающий     процессор, сервер server
style sheet language формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с использованием HTML, XHTML nebo XML jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML
subdomain поддомен poddoména
surfing просмотр Web-страниц в интернете surfing
technology boundaries технологические границы technologické hranice
technology breakthrough выдающееся технологические достижения význačný technologický pokrok
traffic трафик, поток обмена информацией, поток информационного обмена provoz, informační toky
Transmission Control Protocol (TCP) главный транспортный протокол; протокол управления передачей; работает одновременно с клиентом и протоколом низкого уровня (IP). hlavní transportní (přenosový) protokol; pomocí číslování odchozích a příchozích paketů zabezpečuje doručení.
Uniform Resource Identifier (URI) унифицированный идентификатор ресурса, универсальный код ресурса jednotný identifikátor zdroje 
Uniform Resource Locator (URL) унифицированный указатель ресурса.   система унифицированных    адресов ресурсов jednotný lokátor zdrojů, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací
vertices, nodes узлы (графа ) vrcholy (grafu)
Web browser Web-броузер prohlížeč webu
Web page веб-страница, Web-страница Webová stránka
website веб-сайт, сайт, интернет-сайт, soubor webových stránek.
World Wide Web   Consortium, W3C Консорциум Всемирной Паутины, W3C Web Konsorcium, W3C
World Wide Web or simply the Web (WWW) всемирная паутина rozsáhlá světová pavučina
XML Schema XML Schema XML schéma

A representation of the “Internet Hourglass,” ...

Master List of Websites

Advertisements

3 Responses to “Internet English Vocabulary”


  1. […]  PSS: Unknown technical terms you can find in the Internet English Vocabulary. […]

Thank you for your interest

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s